Štátna pokladnica

Štátna pokladnica

Informačný systém Štátnej pokladnice pre Ministerstvo financií SR

Základné informácie:

Realizácia projektu od roku 2002

Použité technológie Oracle Database, Java SE, Swing + JSP (klient), Oracle Application Server, JEE, Oracle Toplink, EJB, XML, Jasper Reports (server)

QBSW dodané moduly 

ManEx – Modul ManEx poskytuje riadenie výdavkov pre požívateľov služby elektronického bankovníctva, pri zohľadnení špecifík čerpania prostriedkov prostredníctvom štátnych a verejných organizácií.
AccoMan – Aplikácia AccoMan predstavuje nástroj pre správu klientskych účtov, definovanie disponentov a produktov zo širokého portfólia.
PlarEx – Modul pokrýva procesy prognózovania peňažných tokov s využitím hĺbkovej analýzy historických údajov ako aj budúcich príjmov výdavkov evidovaných v systéme.
PayEx – Modul zabezpečuje pripojenie Štátnej pokladnice na medzibankové platobné zúčtovacie systémy, prostredníctvom ktorých realizuje domáce a cezhraničné platby.
FlexMan – Modul FlexMan poskytuje flexibilné reportovanie.
ArchMan – Modul ArchMan zabezpečuje archiváciu dát.
UseMan – Zabezpečuje správu používateľov a prístupových rolí pre jednotlivé aplikácie.

Popis projektu:

Informačný systém Štátnej pokladnice je projektom Ministerstva financií SR uvedeným so zámermi optimalizovať riadenie verejných financií, podporiť ciele finančnej politiky SR, udržať štátny dlh a likviditu pri minimálnych nákladoch, vytvoriť bezpečné a prehľadné verejné platby, zefektívniť procesy tvorby a realizácie rozpočtov a zlepšiť kontrolu nad nimi.

Tento projekt bol vedený spoločnosťou HP ako systémovým integrátorom. Spoločnosť QBSW ako subkontraktor participovala na dodávke bankových modulov informačného systému Štátnej pokladnice (ŠP) zabezpečujúcich správu a riadenie verejných financií. Okrem kľúčových modulov spoločnosť QBSW dlhoročne zabezpečuje dodávku ďalších služieb: „customizácia“, konfigurácia, ďalší rozvoj, poradenstvo, údržba, dokumentačné a školiace služby.

Systém zabezpečuje pre všetky organizácie napojené na štátny a verejný rozpočet bezpečnú a prehľadnú realizáciu vedenia účtov a platobného styku za veľmi výhodných podmienok. Vytvorením priamych väzieb medzi aktuálnym rozpočtom a plánovanými výdavkami sa zaslúžil o zlepšenie kontroly realizácie rozpočtových prostriedkov a zefektívnenie procesov tvorby štátneho rozpočtu.

English